ΕΕκπαίδευση στις Τακτικές Βολές Μάχης (Tactical Shooting Course), διαρκείας 3 ημερών (δεν περιλαμβάνονται οι ημέρες μεταβάσεως και επιστροφής)

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΤΙΣ Security Training παρέχει την εκπαίδευση σε συνεργασία με ειδικά κέντρα εκπαιδεύσεως στον χώρο παροχής ιδιωτικής ασφαλείας διεθνώς πιστοποιημένα, τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό. Το επίπεδο διεθνούς αναγνωρίσεως, η πληρότητα και ο επαγγελματισμός στην εκπαίδευση που παρέχουν τα επιλεγμένα εκπαιδευτικά κέντρα, πληρούν τις υψηλές απαιτήσεις του κέντρου μας και επελέγησαν για συνεργασία με αυστηρά κριτήρια και με βάση την πολυετή διεθνή μας εμπειρία.

aktis-tactical-shooting

Για την εκπαίδευση, διατίθενται άρτια εξοπλισμένοι χώροι.
Η μεταφορά πρός και απο το κέντρο, η διαμονή και η διατροφή των εκπαιδευομένων μας γίνεται με μέριμνα του εκπαιδευτικού μας οργανισμού.

Η εκπαίδευση αυτή προετοιμάζει τους εκπαιδευομένους, που εργάζονται (ή είναι υποψήφιοι εργαζόμενοι) ως προσωπικό ιδιωτικών εταιρειών, που δραστηριοποιούνται σε ασταθείς περιοχές στο εξωτερικό. Θεωρείται επίσης κατάλληλη και γιά όσους εργάζονται ως ένοπλοι φρουροί πλοίων στην χαρακτηρισμένη Θαλασσία Περιοχή Υψηλού Κινδύνου (HRA-High Risk Area). Ο κύριος σκοπός αυτής της εκπαιδεύσεως είναι να βελτιώσει τις ικανότητες των εκπαιδευομένων στην χρήση και στον χειρισμό ατομικού οπλισμού ασφαλείας, καθώς επίσης στον αυτοέλεγχο και στην «πειθαρχία πυρός», υπό συνθήκες έντονης ψυχολογικής πιέσεως (stress situations). Οι ανωτέρω ικανότητες των εκπαιδευομένων αναπτύσσονται και βελτιώνονται μεσω ρεαλιστικών τακτικών σεναρίων. Οι εκπαιδευτικές ενότητες είναι οι εξής:

 • Ασφαλής χρήση οπλισμού και μέσων
 • Αρχές πυρός
 • Αντιμετώπιση εμπλοκών
 • Αλλαγή γεμιστήρος κατά την μάχη
 • Θέσεις μάχης, κατάλληψη και αλλαγή θέσεως μάχης
 • Βολές εν κινήσει
 • Επιλογή θέσεως μάχης για αντιμετώπιση και απώθηση επιθέσεως
 • Άμεση αντίδραση σε εχθρική επίθεση
 • Τακτική αγώνος εκ του συστάδην (αγώνας σε ιδιαίτερα βραχείες αποστάσεις)

Οι εκπαιδευτές προέρχονται απο διεθνώς αναγνωρισμένα τμήματα Ειδικών Δυνάμεων (SAS – GRU Spetsnaz – Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις) και διαθέτουν μακρόχρονη πολεμική εμπειρία από διάφορα θέατρα επιχειρήσεων.

Τα εκπαιδευτικά τμήματα είναι περιορισμένου αριθμού μαθητών. Ενημερωθείτε για την έναρξη του επομένου εκπαιδευτικού τμήματος εδώ , ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Ε
ΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
 • Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΚΤΙΣ, ως πιστοποιημένος εκπαιδευτικός φορέας, για κάθε εκπαίδευση που παρέχει, εκδίδει έγκυρα πιστοποιητικά εκπαιδεύσεως μετά από επιτυχείς εξετάσεις.
 • Το κέντρο μας δύναται να παράσχει προαιρετική ασφαλιστική κάλυψη στους εκπαιδευομένους, σε συνεργασία με διεθνή ασφαλιστικό οίκο.
 • Για την συμμετοχή στην συγκεκριμένη εκπαίδευση υπάρχουνπροαπαιτούμενα. Παρακαλουμε επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε.